(8 - 16)
Bruk for store mengder?
Få et uforpliktende tilbud
4,3/5
Vi har fornøyde kunder
0
Fortsett å handle der du slapp
cat

Hva er Kvinner og miljø-programmet?

img
Stiftelsen RAJA-Danièle Marcovici Foundation velger utvalgte prosjekter.
Lær mer om stiftelsen
img
RAJA velger miljøvennlige produkter og hver gang et kampanjeprodukt kjøpes, doneres 10 kr til stiftelsen.
Se kampanjeproduktene
img
Stiftelsen gir de innsamlede pengene til de utvagte prosjektene.
Se prosjektene

Vårt engasjement

Stiftelsen ble opprettet i 2006 og siden da har RAJA-Danièle Marcovici Foundation støttet veldedighetsprosjekter for å forbedre levekårene til kvinner over hele verden. Stiftelsen har støttet flere hundre organisasjoner til fordel for titusener av kvinner i Frankrike og rundt i verden.

I 2015 lanserte RAJA Kvinner og miljø-programmet, som støtter utvalgte prosjekter forpliktet til kvinner og miljø.

Fra starten av programmet er mer enn 25 millioner kroner samlet inn av landene i RAJA-gruppen, og over 80 veldedige prosjekter har fått støtte.
I 2022 ble mer enn €200 000 samlet inn av landene i RAJA Group som deltok i programmet (Norge, Frankrike, Sveits, Belgia, Nederland, Østerrike, England, Italia, Spania, Danmark, Sverige, Polen, Tsjekkia og Portugal), og dette beløpet ble fordelt på 6 prosjekter.

Prosjekter som støttes i dag

Hvert år støtter RAJA- Danièle Marcovici Foundation nye organisasjoner som jobber til fordel for kvinners handling for miljøet.

LAAFI France

Opplæring av sårbare kvinner i permakultur og agroøkologi med mål om å utvikle inntektsbringende aktiviteter

I Burkina Faso, hvor 80 % av den aktive befolkningen lever av jordbruk, står bøndene overfor en situasjon med økonomisk usikkerhet. Dette er spesielt på grunn av klimaendringer, vold og Covid-19. Mer enn 40 % av befolkningen lever under fattigdomsgrensen og kvinner har svært liten tilgang til jordeierskap. LAAFI-foreningen har vært til stede der siden 2001 og utfører ulike aktiviteter: profesjonell opplæring, permakultur, utdanning av barn, birøkt, osv. I samarbeid med Beo Neere-foreningen har de Agridev-prosjektet der en ekspert på agroøkologi gir opplæring i agroøkologi og agroskogbruk til 40 kvinner i prekære situasjoner. Kvinnene blir organisert i et kooperativ og har en individuell tomt på 100m2 for å dyrke hageprodukter samt andre inntektsgenererende aktiviteter: birøkt, salg av egg og medisinplanter. Kooperativet skal også forsyne 3 skoler med ferske grønnsaker (360 elever), og lære lærere og foreldre om viktigheten av et balansert kosthold.

EMMAÜS France

Reintegrere sårbare kvinner gjennom resirkulering og tekstilbehandlingsaktiviteter.

I Frankrike ble klesproduksjonen doblet mellom 2000 og 2014. I dag blir 680 000 tonn tekstiler satt på markedet hvert år. På slutten av kjeden havner bare 40% av disse klærne og skoene på gjenvinningsstasjonene. De resterende 60% er brent i forbrenningsovn eller begravet på deponi, noe som er en stor kilde til forurensning. Siden oppstarten har Emmaus Frankrike samlet inn, sortert og resirkulert tekstilene som forbrukerne kaster bort hvert år. Disse aktivitetene gjennomføres via arbeidsleirer og sosiale integrasjonsbedrifter med et oppsirkuleringsprosjekt der mennesker i sosialt og økonomisk sårbare situasjoner brukes. Som en del av arbeidet for å bekjempe ekskludering har Emmaus Frankrike sett muligheten til å endre seg, siden flere kvinner og familier har hatt godt av solidaritetsinitiativene, der menn har vært i flertall. Derfor lanserte organisasjonen prosjektet "Façon Emmaüs" som skal øke antallet back-to-work-ordninger og utfører et oppsirkuleringsprosjekt rettet mot kvinnelig publikum.

GERES

Støtte opprettelsen av en bærekraftig komfyrindustri av og for kvinner

I Marokko er de mest vanlige matlagingsmetodene gass eller ved. De bruker mye energi og legger press på naturressurser, spesielt skog. De produseres vanligvis uten kontroll og utgjør en helse- og sikkerhetsfare for 60 % av den marokkanske befolkningen som bruker gass- eller vedovner. Kvinner er hovedbrukerne på grunn av ulik fordeling av huslige oppgaver og på grunn av deres overrepresentasjon i den uformelle baker-/konditorisektoren. I Marokko lages brød ofte hjemme i disse ovnene og selges deretter på gaten eller på markeder av kvinner som verken er opplært eller skolert. Kvinner som starter egen bedrift møter mange barrierer, som å skaffe finansiering og ulik fordeling av husholdningsoppgaver hjemme. Siden slutten av 2016 har GERES jobbet i Marokko for å støtte utviklingen av innenlandske og profesjonelle gassovner med høy energi (HPE) for bedre integrering av kvinner i sektoren. I tillegg til å være hovedbrukerne av ovnene, er kvinner opplært til å være distributører og ambassadører for produktet. Utviklingsfasen av prosjektet gjorde det mulig for GERES å identifisere tre selskaper som bygger disse ovnene, og deretter lage "FaranEco"-merket som sertifiserer energieffektiviteten til produktene og redusere klimagassutslipp.

Gret

Forbedre levekårene og økonomisk styrke etniske minoritetskvinner samtidig som man sikrer bærekraftig skogforvaltning

Prosjektet finner sted i Pu Luong naturreservat, som ligger i et fjellområde i Nord-Vietnam, og er rettet mot thailandske og Muong etniske minoritetskvinner som bor i reservatet og omkringliggende buffersoner. I denne regionen er kvinner ofte de fattigste og har mindre tilgang til land og økonomiske muligheter enn menn. På grunn av sitt rike biologiske mangfold og vakre natur, er Pu Luong et turistmål. Samfunnsbasert turisme gir kvinner mulighet til å øke inntekten og spille en større rolle i samfunnet. I 2021 lanserte GRET et treårig prosjekt med fokus på tre hovedaktiviteter:

 • Støtte utviklingen av et juridisk rammeverk som gjør det mulig for kvinner å ta aktiv del i beslutninger om reservatet og å ha en rettferdig andel i levebrødsaktiviteter.
 • Støtte kvinnegrupper for å tilby bærekraftige reiselivstjenester, slik som hjemmeopphold, motorsykkeltaxitjenester, catering og landbruksaktiviteter som andeoppdrett og grønnsaksdyrking.
 • Endre holdninger på lang sikt, gjennom bevisstgjøringskampanjer om likestilling, skogvern og ansvarlig reiseliv.

EKO!

Trene flyktningkvinner i enkle og miljøvennlige tekniske løsninger

Lavteknologier er enkle tekniske løsninger som dekker grunnleggende behov som; tilgang til mat og mobilitet, tilgjengelighet og respektert for miljøet. Organisasjonen EKO! deler disse økologiske løsningene og kunnskapen med mennesker i eksil som lever av at de hele tiden må omstille seg. For dette formål drives «Low-tech & Refugees»-prosjektet, som ble initiert i flyktningleirene på øya Lesbos i 2018 og som nå blir utplassert i Briançon og Marseille. Gitt den enorme sårbarheten til eksilkvinner, jobber EKO! for å fremme deres integrering i sine verksteder og opplæring i lavteknologi. EKO! jobber dermed målrettet med eksilkvinner for å ruste dem til å utvikle sine ferdigheter og oppnå verdighet og autonomi.

Médecins du Monde

Opplæring av kvinnelige gartnere i agroøkologisk praksis som er mer respektfull for miljøet og mindre skadelig for helsen deres.

I Den demokratiske republikken Kongo står byen Kinshasa med 17 millioner innbyggere overfor en stor utfordring: mating av befolkningen. Veier og transportmidler er dårlig utviklet i landet, noe som gjør det vanskelig å transportere matvarer. Det er derfor bygget store hageområder i utkanten av Kinshasa. 70 % av arbeiderne i disse jordbruksområdene er kvinner. I disse områdene er bruken av plantevernmidler, noen ganger utdatert, nærmest systematisk og dårlig kontrollert. Kvinnelige bønder har liten kunnskap om hvordan de skal bruke kjemiske tilsetninger og de helsemessige konsekvensene de medfører, men mange av dem har merket en økning i antall sykdommer eller hudutslett. Ifølge en studie av Dr Georgette Ngweme fra Kinshasa School of Public Health i 2021, går bare 4 % av kvinnelige bønder til et helsesenter for behandling, hovedsakelig på grunn av økonomiske begrensninger som hindrer dem i å betale for konsultasjoner og medisiner. I tillegg har de eksisterende helsesentrene i nærheten av gartnerområdene verken midler eller utstyr til å gi informasjon og gjennomføre medisinske konsultasjoner. Stilt overfor denne situasjonen jobber Médecins du Monde og Caritas Développement på tre hageanlegg i utkanten av Kinshasa. Her jobbes det for å støtte gartnere i å arbeide uten kjemiske tilførsler, for å introdusere biopesticider og for å styrke helsesentrenes kapasitet innen forebygging og omsorg av mennesker utsatt for skadelige miljøer. Talsmannsaksjon har også som mål å gjøre det kongolesiske lovverket mer beskyttende samtidig som det støtter utviklingen av mentalitetene til gartnere, forbrukere og institusjonelle aktører om emnet.

FORESTEVER

Å bidra til forbedring av urfolkskvinners landbruksplasser gjennom planting av frukttrær, palmetrær og medisinske planter

I Colombia er urbefolkningen i frontlinjen av global oppvarming. Siden 2016 har avskogingen i Amazonas akselerert og ødelagt landets rike biologiske mangfold. Urbefolkningen i Ticuna er den største etniske gruppen i Amazonas. De lever hovedsakelig av fiske, jakt, jordbruk og håndverk, og har en tendens til å være selvforsynt. Åpningen av disse populasjonene for verden kan ha en skadelig effekt på grunn av større avhengighet av eksterne råvarer, men også på grunn av tap av deres tradisjoner. I dette urfolkssamfunnet er kvinner ansvarlige for å mate familiene sine. Dette inkluderer alle aktiviteter knyttet til å bearbeide landet: samle frø, plante frøplanter, vedlikeholde skogplasser osv. For å lære dem til å beskytte jordene sine, er det nødvendig å støtte dem i en bærekraftig forvaltning av skogressursene. Til tross for deres ansvar, er ikke kvinners rolle høyt verdsatt og de er fortsatt ofre for kjønnsforskjellene som er svært tilstede. Overfor disse observasjonene har FORESTEVER-organisasjonen, som allerede er aktiv i Ticuna-samfunnet i skogplantingsaktiviteter, opprettet et spesifikt prosjekt for urfolkskvinner. Dette prosjektet har 3 mål: 1) Opprettelsen av utvekslingssirkler og teoretiske og praktiske workshops om temaene helse og Amazonas territorium, for kvinner slik at de kan gjenvinne sin plass i samfunnet. 2) Reskoging gjennom planting av trær som er nyttige for mat og medisin. 3) Bevaring og overføring av tradisjonelle forfedres håndverk.

Elevages Sans Frontières

Styrke kvinnelige geite- og saueoppdrettere ved å styrke deres ferdigheter og støtte deres gruppering i kooperativer.

Organisasjonen Elevages Sans Frontières opererer i Marokko, i regionen Ouarzazate, for å hjelpe 148 landlige og sårbare kvinner. Dette er en innlandsregion, preget av prekæritet. Det er preget av et oasesystem i krise, på grunn av klimatiske forstyrrelser, noe som resulterer i tap av land og en nedgang i inntekt. Mens utvandringen på landsbygda er betydelig blant menn, finner unge jenter det vanskelig å forlate det landlige miljøet på grunn av den patriarkalske strukturen i samfunnet. Kvinner, som for det meste er analfabeter, er spesielt utsatt for fattigdom. Målet med prosjektet er å forbedre ferdighetene til geit- og saueoppdrett til 102 kvinner for å styrke mottakerne. Derfor har prosjektet som mål å utdanne kvinner til husdyroppdrettere, støtte deres kollektive organisasjon og deres gruppering i kooperativer, samt til slutt synliggjøre prosjektet for å styrke lokale initiativ. I tillegg vil dette prosjektet være til nytte for 34 kvinnelige bønder som allerede er etablert og som vil sponse de 102 kvinnelige bøndene og 12 bygdekvinner som vil lære grunnleggende veterinærpleie.

Régie Rurale du Plateau

Fremme profesjonell integrering av kvinner i svært sårbare situasjoner gjennom produksjon og distribusjon av rå og bearbeidet frukt

Departementet Haute-Marne er et territorium i tilbakegang som står overfor utvandring av befolkningen og avindustrialisering. Arbeidsledigheten er høy, spesielt blant kvinner, og befolkningen blir eldre. På 1990-tallet ble organisasjonen Régie Rurale du Plateau opprettet av folkevalgte og borgere for å gjøre deres territorium mer attraktivt. Organisasjonen driver tre integreringsprosjekter - vedlikehold av grøntarealer, gartneri og restaurering av tørrmarksarv som i dag konfronteres med en overrepresentasjon av menn i sitt arbeid. Etter en diskusjon med lokale interessenter ønsket Régie Rurale du Plateau å styrke integreringen av kvinner ved å diversifisere aktivitetene og skape en 100 % kvinnelig fruktforedlingsindustri for frukthager. Det første vellykkede eksperimentet var i 2021 i samarbeid med lokalforeningen Les croqueurs de pommes. Régie Rurale jobber med 13 frukthager for epler, plomme og pasjonsfrukt. Disse frukthagene er gjort tilgjengelige av lokale myndigheter eller enkeltpersoner som ikke lenger kan vedlikeholde dem. I 2023 ønsker foreningen å konsolidere eksperimenteringen av denne nye fruktforedlingsaktiviteten med en gruppe kvinner i sosial integrering. Utover samfunnsspørsmålet er prosjektets målsetting også miljømessig, siden det vil gjøre det mulig å bekjempe matsvinn og vedlikeholde frukthager som i dag er ubetjente.

Gbobètô

Utvikle et økologisk, sunt og økonomisk alternativ til trekull ved å involvere kvinner i hele kjeden (produsenter, forbrukere, forhandlere)

"Green Energy"-prosjektet, støttet av Gbobètô-organisasjonen, finner sted i Benin og har som mål å tilby et økologisk, sunt og økonomisk alternativ til trekull, som brukes daglig av 80 % av husholdningene. Ifølge Verdens helseorganisasjon dør 4 millioner mennesker hvert år av sykdommer som kan tilskrives forurensning av husholdningsluft forårsaket av matlaging med fast brensel eller parafin. I tillegg bidrar trekull til utarming av skoger i Benin, som er blant de 10 landene som er mest berørt av avskoging når det gjelder prosentandelen av skogkledd land som er tapt de siste 20 årene. Etter tre år med eksperimentering har foreningen lykkes med å utvikle en oppskrift på en billig og effektiv brikett laget av landbruksavfall. Dette miljøansvarlige drivstoffet er mindre skadelig for helsen til kvinnene som lager mat med AlafIa-ovnen, som også er laget av organisasjonen og produsert av grupper av pottemakere. Det foreslåtte prosjektet består i å utvikle kommersielle utsalgssteder og øke produksjonskapasiteten til brikettene. Dette skal gjøres ved å trene landbruksgruppene som leverer råvaren, sette opp en ny produksjonsenhet, utvikle forbindelser med nye keramikerkooperativer og øke bevisstheten om bruk av disse produktene.

WECF France

Støtte kvinner fra vanskeligstilte nabolag i organiseringen av deres avfallsgjenvinnings.

I Colombia er dårlig avfallshåndtering en av hovedårsakene til utslipp av klimagasser. Siden 2016 har Bogotá kommune ført en proaktiv avfallsresirkuleringspolitikk i tråd med en nasjonal plan for å redusere klimagassutslippene i landet med 20 % innen 2030. I Bogotá samles og sorteres resirkulerbart avfall hovedsakelig av kvinner, kjent som gjenvinnere, som er organisert i organisasjoner. De selger så dette avfallet til industrifolk som deretter gjenbruker det, og forhindrer dermed at det blir dumpet på søppelfyllinger og deltar direkte i en sirkulær økonomi. Søppelplukkerne betales etter vekten av innsamlet avfall, uten arbeidsavtale. De har ingen tilgang til sosiale rettigheter og jobber under svært prekære forhold da de blant annet bruker av vogner og ikke har verneutstyr. Siden 2016 har de hatt muligheten til å bli anerkjent som miljøarbeidere av kommunen og dermed bli en del av de offentlige tjenestene. Dette gjør at de kan øke inntekten betraktelig og forbedre levekårene. For å gjøre dette må hver sammenslutning av gjenvinnere vise sin profesjonalitet og registrere sine innsamlingsområder i programvare som administreres av kommunen. Denne prosedyren er vanskelig å gjennomføre for organisasjoner som ikke er godt strukturert og mangler ressurser. Derfor støtter WECF Frankrike den colombianske NGO ENDA i å bistå organisasjoner for kvinnelige gjenvinnere med å formalisere sitt arbeid slik at de kan få anerkjennelse for sitt arbeid og være i stand til å forhandle seg frem til bedre arbeidsforhold.

Sol, FADEAR, le Réseau CIVAM

Støtte kvinnelige bønder forpliktet til agroøkologi.

I 2021 rapporterte Landbruksdepartementet at bare 1/4 av gårdseierne i Frankrike var kvinner. På den annen side representerer de 30 % av landbruksarbeidsstyrken. Svært ofte er kvinnelige bønder ikke synlige i denne sektoren eller anses hovedsakelig å være en del av familiesfæren. Problemene de møter er spesielt for dem, enten det er å etablere en bedrift, få tilgang til land, opplæring, dele oppgaver, delta i beslutningsprosesser eller balansere yrkes- og privatliv. I tillegg er de ofre for sexisme og diskriminering i sektoren. I dag er det et reelt behov for å støtte kvinners handlinger i landbruket, spesielt siden det ofte er de som setter i gang transformasjoner mot mer bærekraftig og ansvarlig landbruk. I flere år har CIVAM-nettverket, Fédération Associative pour le Développement de l'Emploi Agricole et Rurale (FADEAR) og SOL-foreningen vært forpliktet til å forbedre inkluderingen av kvinner i landbrukssektoren. I 2023 ønsker disse tre aktørene å øke samarbeidet og støtten til kvinnelige bønder ved å foreslå et felles prosjekt. Målet er å støtte dagens og fremtidens kvinnelige bønder i deres installasjon og å trene dem i spesifikke landbruksteknikker. I tillegg også skape rom for utveksling mellom kvinnelige bønder for å stimulere initiativer, samt fremme og formidle kvinners bidrag til den agroøkologiske overgangen. Dette prosjektet vil bli gjennomført i fire avdelinger: Marne, Ariège, Vaucluse og Drôme.

Prosjekter som ble støttet i 2022 gjennom «Kvinner og Miljø» kampanjeprogram

Oppdag handlingene som er utført takket være din støtte.

Agrisud International

Agrisud International

Støttet utviklingen av bærekraftige og inkluderende landbrukssektorer for etniske minoritetskvinner i Hoang Lien

 • 44 kvinner fra etniske minoriteter i Hoang Lien nasjonalpark ble støttet i utviklingen av bærekraftige og inkluderende landbrukssektorer
 • 55 kvinner fra etniske minoriteter ble meldt inn i voksenklasser
 • Uttalelse fra May i landsbyen Nam Toong, opprinnelig fra Dzao-minoriteten:

"Jeg heter Phan Ta May. Jeg er født i 1997 og bor i landsbyen Nam Toong, Ban Ho. Akkurat nå er jeg leder av Nam Toongs kyllingoppdrettsgruppe. Før prosjektet oppdrettet jeg kyllingene mine i liten skala, og det tok lang tid å fete dem før jeg kunne selge dem. Med prosjektet er det en dobbel gevinst! For eksempel kan du jobbe i en gruppe, lære å blande kyllingfôr for å få dem til å vokse raskere, lære å rense hønsehus og bruk forebyggende medisin for helsen til kyllingene."

Les mer her

BlueEnergy

BlueEnergy

Trene pensjonerte og funksjonshemmede kvinner i agroøkologiske metoder for å sikre matsikkerheten deres.

 • 49 sårbare, eldre og/eller funksjonshemmede kvinner ble opplært i agroøkologiske metoder for å forbedre mat- og ernæringssikkerheten deres
 • Takket være opplæring i agroøkologi og teknisk støtte fra blueEnergy-studenter og teknikere, har deltakerne utviklet sine familiehager for å forbedre kostholdet og helsen, og fått uavhengighet til å dele sine erfaringer med andre familier.
 • Uttalelse: Helen Méndez Espinoza, opprinnelig fra Kukra Hill, Nicaraguas sørlige karibiske kyst:

"Jeg føler meg fornøyd med implementeringen av metoden som jeg har delt med familiene, spesielt funksjonshemmede og eldre mennesker, støtte dem i utviklingen av deres egne biointensive hager. Vi dro hjem til de for å følge dem i etableringen av deres biointensive hager, for å spørre dem hva som interesserer dem mest, om det forbedret kostholdet deres, hvordan det bidro til helsen deres. Deltakerne vi fulgte opp fortalte oss at de hadde optimalisert hagen sin og forbedret helsen."

Les mer her

Empow’her

Empow’her

Støtte kvinner i utviklingen av bærekraftig landbruk ved å gi dem frihet til å styre sin økonomiske utvikling og ved å bidra til tiltak for å bekjempe klimaendringer.

 • 1925 kvinner involvert i utviklingen av bærekraftige landbruksprosjekter, de bidrar positivt til tiltak for å bekjempe klimaendringer
 • Det ble gjennomført 960 treningsøkter i agroøkologi
 • 860 landbruksmaskiner ble delt ut
 • Uttalelse: Roumanatou Moustapha groupem, mottakergruppe TAIMA KEKE NIYA Tahoua (Tunfafi):

"Vi er veldig glade for å ha denne støtten innen landbruksutstyr sammen med håndvaskesettet som kommer til oss til rett tid fra Empow'her Niger". "Takk til PERENIA for å vise oss hvordan vi tilbereder organiske plantevernmidler fra våre lokale råvarer. Vi vil jobbe for å gjøre det bærekraftig."

Les mer her

Habitat-Cité

Habitat-Cité

Forbedre kvinners levekår ved å lære dem opp i byggeteknologi og miljøvennlig landbruk.

 • 16 kvinner utdannet seg i byggebransjen og deres bevissthet om miljøvennlig landbruk økte med etableringen av to spiselige skoger.
 • 50 jenter ble støttet i sin handleevne og ble gjort oppmerksomme på spørsmål om likestilling mellom kvinner og menn.
Les mer her

Women of Africa

Women of Africa

Rehabilitere og bevare det biologiske mangfoldet i Camayenne botaniske hage mens kvinner blir utdannet og det skapes arbeidsplasser til de.

 • 43 kvinner har funnet en jobb knyttet til rehabilitering og bevaring av biologisk mangfold i Camayenne botaniske hage
 • 1000 trær ble plantet i den botaniske hagen av kvinner
Les mer her

Pik Pik Environnement

Pik Pik Environnement

Mobilisere og utdanne mødre i L`lle-Saint-Denis om avfallshåndtering slik at de sprer god praksis i samfunnet.

 • Det såkalte øko-borgerpasset har gitt mottakerne makt til å handle: deltakere i flere workshops har innsett hvilken innvirkning de kan ha gjennom familielivet (ansvarlig forbruk i hverdagen) og i boligområdene deres (med forbedring av miljø).
 • ”Temaene som ble tatt opp var interessante og diskutert i en vennlig atmosfære over en kaffe. Temaene var varierte og det er bra at diskusjonen er åpen for alle” - Léa Bourlier Chartier, deltaker og leder av dagligvarebutikken Ilôt Gramme i Île-Saint-Denis
Les mer her

Imece France

Opplæring av flyktningkvinner i produksjon og vedlikehold av solcelledrevne batterier.

 • 30 kvinner har fått opplæring i batteriproduksjon.
 • De har alle økt inntekten.
Les mer her

Fédération Nationale d’Agriculture Biologique

Støtte kvinnelige bønder i å styrke sin kompetanse.

 • 29 kvinnelige bønder ble støttet.
 • Å støtte disse kvinnelige bøndene styrker deres selvtillit og deres legitimitet til å forsvare sine posisjoner.
Les mer her

Carton Plein

Integrere hjemløse kvinner i samfunnet ved å resirkulere papp.

 • 32 kvinner ble støttet.
 • 35 tonn papp har blitt resirkulert eller revalorisert takket være aktiviteten til Carton Plein.
 • Kvinner gjenoppbygger sin selvtillit gjennom oppdagelsen av sykling og sport, men også takket være relaterte workshops (empowerment, kunstterapi, osv.)
Les mer her

Projeter sans Frontières

Å styrke kvinner på landsbygda gjennom agroturisme og miljøvern.

 • Det ble gjennomført 7 workshops for kvinner på økoturismeruter og spiselige lunder.
 • 4 drivhus ble installert for planting av trær, busker og frøplanter.
 • De kvinnelige mottakerne har diversifisert sine inntektskilder og har vært i stand til å øke sin kunnskap om agroøkologisk produksjon.
Les mer her

Mékong Enfants des Rizières

Utdanne kvinner innen akvakultur og insektoppdrettsteknikker

 • 20 kvinner har fått opplæring og vil spre kunnskapen til 320 familier i landsbyen deres.
 • 15 kvinner deltar i opprettelsen av en tegneserie om risfiskoppdrett.
 • 45 jenter er gjort oppmerksomme på god hygiene.
Les mer her

Terre & Humanisme

Støtte landlige kvinner i å utvikle agroøkologiske ferdigheter.

 • 50 kvinner har fått opplæring og får jevnlig oppfølging.
 • 20 ledere er identifisert og vil få opplæring i tilretteleggingsteknikker. De vil i sin tur trene minst 5 landsbyboere hver i ulike agroøkologiske teknikker på en praktisk måte, noe som resulterer i 100 kvalifiserte individer.
 • Hagene tillater kvinner å forbedre familiens ernæring samtidig som de gir muligheter for å spare penger for å sikre at utgifter til vekst og utvikling kan prioriteres andre steder (helse, skolegang osv.). Takket være grønnsakshagen er besparelser på kjøp av grønnsaker beregnet til €83 til €389 per år.
Les mer her